Algemene voorwaarden

Je gaat van ons een mooi en persoonlijk DCMNT krijgen. Om dat te kunnen maken, gelden een aantal regels en afspraken. Je vindt ze hieronder in onze algemene voorwaarden.

Afdeling I: Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

In dit hele document worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Aanbieding: alle aanbiedingen, offertes, in welke vorm dan ook, van DCMNT aan de Wederpartij;
 • Dienst: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, zoals dienstverlening (opdracht), aanneming van werk, bruikleen, detachering) die DCMNT voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht, al dan niet in samenhang met (op)levering van Producten;
 • Gebrek: iedere afwijking van de Producten, Diensten o van de specificaties en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten  of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst;
 • DCMNT: Onderdeel van de besloten vennootschap Geen Blad voor de Mond B.V., gevestigd te Oldenzaal alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en de overige tot haar in concernverband staande vennootschappen;
 • Medewerker: bijvoorbeeld een consulent, programmeur, projectmanager, vormgever, tekstschrijver of fotograaf in dienst van DCMNT;
 • Onderhoud: preventief of correctief onderhoud aan een of meer (specifieke) Producten;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DCMNT en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst, inzake verkoop, verhuur of het verrichten van een Dienst (zoals, maar niet uitsluitend installatie, onderhoud en reparatie, de detachering van Medewerkers);
 • DCMNT: een productgroep van DCMNT waaronder alle producten vallen waarbij drukwerk gecombineerd wordt met digitale schermen (zoals de videobrochures- en boxen) alsmede alle aanverwante werkzaamheden en producten.
 • Prijs: alle vergoedingen voor een prestatie verricht door DCMNT ongeacht de aard daarvan;
 • Product: de thema-magazines, conform de overeengekomen specificaties;
 • Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en huurvoorwaarden;
 • Wederpartij: iedere natuurlijke rechtspersoon of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn bedrijf met DCMNT een Overeenkomst aangaat.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. De bepalingen in afdeling I van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door DCMNT. Bepalingen in afdeling II van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door DCMNT betreffende de verkoop en levering van Producten. Bepalingen in afdeling III van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht. Bepalingen in afdeling IV van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten betreffende het verrichten van Diensten door
  DCMNT. Een en ander voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Eventuele voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.
 3. Voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst strijdig zou zijn met enige bepaling uit de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 4. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
 1. Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd of anderszins naar haar aard onherroepelijk is.
 2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand op het moment dat de schriftelijk aanvaarding van de Aanbieding door de Wederpartij DCMNT heeft bereikt of DCMNT met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.
 3. DCMNT heeft te allen tijde het recht haar Aanbieding binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de Wederpartij te herroepen.
 4. Indien de aanvaarding door de Wederpartij afwijkt van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand voor het gedeelte dat de Aanbieding en de aanvaarding overeenstemmen, tenzij DCMNT anders aangeeft.
 5. Indien de Wederpartij aan DCMNT een aanbod doet, komt de Overeenkomst tot stand indien DCMNT het aanbod schriftelijk of mondeling aanvaardt, dan wel uitvoering aan de Overeenkomst geeft.
 6. De in de Aanbieding getoonde modellen, demo’s, afbeeldingen, tarieven, getallen, maten, specificaties, gewichten of omschrijvingen zijn niet bindend. De Wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen.
 7. De tarieven (verkoopprijzen) van DCMNT kunnen beperkt geldig zijn.
Artikel 4: Prijzen
 1. De Prijs in de Aanbieding is in euro’s inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen tenzij DCMNT uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 2. DCMNT mag verhogingen van de Prijs en (meer)kosten, die ontstaan door op verzoek van de Wederpartij verrichte aanvullingen, aanpassingen of wijzigingen van de Overeenkomst, doorberekenen aan de Wederpartij.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht DCMNT niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven Prijs.
Artikel 5: Inschakeling derden
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DCMNT het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van DCMNT.
Artikel 6: Verplichtingen Wederpartij
 1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is de Wederpartij in ieder geval verplicht tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. De Wederpartij is verplicht om DCMNT te informeren over de feiten en omstandigheden en bedoelingen die van belang zijn om de Wederpartij te kunnen adviseren en/of te instrueren.
 3. De Wederpartij is verplicht om de gegevens, informatie en goedkeuringen, vergunningen, beschikkingen etc. aan DCMNT te verstrekken, waarvan DCMNT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. Indien de Wederpartij aan DCMNT data en/of andere gegevens ter beschikking stelt ter uitvoering van de Overeenkomst, is de Wederpartij gehouden zelf een back-up van die gegevens onder zich te houden ter voorkoming van schade als gevolg van verlies van deze gegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien schade ontstaat, wordt de Wederpartij geacht deze verplichting te hebben geschonden en is DCMNT niet aansprakelijk.
 5. Indien de Wederpartij aan DCMNT informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert zij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 7: Uitvoering van de Overeenkomst
 1. De opgegeven (op)levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de (op)levering dient DCMNT schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient DCMNT een redelijke termijn van minimaal vier (4) weken te worden gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. De uitvoering van de Overeenkomst vangt pas aan nadat de Wederpartij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk gegevens, goedkeuringen, vergunningen etc. aan DCMNT ter beschikking heeft gesteld.
Artikel 8: Overmacht
 1. In deze Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: elke omstandigheid buiten toedoen van DCMNT ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoer- en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de benodigde productie- en/of transportmiddelen, computer- en stroomstoringen, virussen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, diefstal, brand, pandemie.
 2. Indien een overmachtsituatie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel zich voordoet, is DCMNT gerechtigd om de (op)levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan acht (8) weken na het tijdstip waarop de (op)levering was beoogd, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat DCMNT schadeplichtig is jegens de Wederpartij. Indien de nakoming door DCMNT als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat DCMNT schadeplichtig is jegens de Wederpartij.
 3. In het geval van ontbinding op grond van het in dit artikel 8 bepaalde, is DCMNT gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
Artikel 9: Betaling, rente, kosten en boetes
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van (voorschot)facturen binnen de overeengekomen termijn op een door DCMNT aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd te worden voldaan. Indien partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. De Wederpartij komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.
 2. Indien de Wederpartij meent dat facturen onjuist zijn, dient zij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan DCMNT aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Wederpartij geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Wederpartij de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.
 4. Alle gerechtelijke kosten die DCMNT moet maken om haar vordering op de Wederpartij te incasseren, komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Daar waar in deze Voorwaarden -of anderszins in een Aanbieding en/of Overeenkomsten beding is opgenomen op grond waarvan de Wederpartij een boete aan DCMNT is verschuldigd, treedt deze boete uitdrukkelijk niet in de plaats van de aanvullende en/of vervangende schadevergoeding die de Wederpartij aan DCMNT is verschuldigd op grond van de wet (als bedoeld in artikel 6:92 lid 2 BW).
Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. DCMNT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming door DCMNT, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DCMNT of van tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden van DCMNT
 2. DCMNT is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. DCMNT is nimmer aansprakelijk voor:
  • indirecte schade, zoals winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade;
  • tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen, ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen;
  • afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage of gebruik door de Wederpartij of een derde;
  • schade voortvloeiende uit gegeven adviezen en instructies door DCMNT
 3. Indien DCMNT geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen dan zal de aansprakelijkheid van DCMNT in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag, van de desbetreffende door DCMNT geleverde Producten c.q. van de door DCMNT uitgevoerde Diensten ten aanzien waarvan DCMNT schadeplichtig is. Nimmer is DCMNT aansprakelijk voor een bedrag hoger dan het bedrag dat wordt uitgekeerd uit hoofde van de door DCMNT afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek van de Wederpartij zal DCMNT een verzekeringsbewijs aan de Wederpartij overhandigen.
 4. De Wederpartij vrijwaart DCMNT volledig voor aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken verband houden met de tussen DCMNT en de Wederpartij aangegane Overeenkomst. De vrijwaring omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van DCMNT.
Artikel 11: Annulering
 1. Indien de Wederpartij een Overeenkomst wenst te annuleren en DCMNT hiermee akkoord gaat, brengt DCMNT een contractuele boete als annuleringskosten in rekening. Tot 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst bedraagt de boete 50% van de Prijs. Vanaf 3 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst wordt de volledige Prijs in rekening worden gebracht.
 2. Annulering geschiedt bij aangetekend schrijven.
Artikel 12: Ontbinding, opschorting en beëindiging
 1. In de navolgende gevallen wordt de vorderingen van DCMNT onmiddellijk opeisbaar:
  • het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of een verzoek tot surseance van betaling wordt ingediend;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
  • ten laste van de Wederpartij wordt beslag gelegd;
  • de Wederpartij overlijdt;
  • de Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van haar bedrijf;
  • de Wederpartij in verzuim is ter zake de nakoming van een met DCMNT gesloten Overeenkomst; en heeft DCMNT de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Wederpartij zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Wederpartij aansprakelijk is voor alle door DCMNT geleden en te lijden schade.
 2. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is DCMNT gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij op verzoek en tot genoegen van DCMNT zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft DCMNT -onverminderd het recht volledige vergoeding van schade- het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Na het sluiten van de Overeenkomst is DCMNT bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien zij gegronde redenen heeft om te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In dit geval is ontbinding/ opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. Voorts is DCMNT bevoegd de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud / pandrecht / retentierecht
 1. Alle door DCMNT geleverde Producten blijven eigendom van DCMNT totdat de Wederpartij de Prijs alsmede enige andere vordering van DCMNT, als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW, heeft voldaan.
 2. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van DCMNT aan haar ter inzage te geven. De Wederpartij is verplicht om alle aanspraken van de op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van DCMNT aan DCMNT te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
 3. De Wederpartij is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van DCMNT.
 4. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht DCMNT zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 6. Voor het geval dat DCMNT haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DCMNT of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DCMNT zich bevinden en die Producten mede terug te nemen, op straffe van verbeurte aan DCMNT van een boete van 20% van de nieuwwaarde van de Producten per dag.
 7. De Wederpartij is voorts verplicht op eerste verzoek ten behoeve van DCMNT een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW en de daarin voorgeschreven wijze op de uit de verkoop van de door DCMNT geleverde Producten c.q. uit de door DCMNT verrichte Diensten voortvloeiende vorderingen op derden.
 8. Indien de Wederpartij de Prijs of enige andere vordering van DCMNT niet geheel of gedeeltelijk voldoet, kan DCMNT het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de Wederpartij waarop de uitvoering van de Overeenkomst betrekking heeft en welke DCMNT in het kader van de Overeenkomst feitelijk onder zich heeft.
Artikel 14: Geheimhouding
 1. De Wederpartij en haar personeel zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende de Producten of Diensten en het bedrijf van DCMNT in de breedste zin van het woord, die zij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten verkrijgen, dit met inbegrip van de aard, de reden en het resultaat van de door DCMNT uitgevoerde werkzaamheden. De Wederpartij staat in voor de voldoening door haar personeel van deze geheimhoudingsverplichting.
 2. Indien de Wederpartij de verplichting als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan DCMNT een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,00 verschuldigd zijn, onverminderd het recht van DCMNT op volledige schadevergoeding.
Artikel 15: Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. DCMNT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die DCMNT toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.
 2. Alle door DCMNT verkochte Producten, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, bestanden, software, audiovisuele opname, onderdelen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van DCMNT worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte Producten c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.
Artikel 16: Vertalingen
 1. Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze Voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandse tekst.
Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op de rechtsverhouding tussen DCMNT en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. De Nederlandse rechter heeft exclusieve jurisdictie. De rechtbank Almelo is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Afdeling II: Verkoop en levering van Producten

Artikel 18: Producteigenschappen en garantie
 1. De door DCMNT verkochte en geleverde Producten beschikken over die specificaties en technische eisen die door de fabrikant van het Product zijn gesteld en zijn vrij van Gebreken.
 2. In geval een Product een Gebrek vertoont, is DCMNT nimmer tot meer gehouden dan volgt uit de door de fabrikant gegeven garantie ten aanzien van het Product.
 3. Zolang de Wederpartij niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit Overeenkomst voldoet, kan zij geen beroep doen op deze garantiebepaling.
 4. DCMNT’s (een specifiek product van DCMNT) worden geproduceerd middels meerdere vormen van drukwerktechnieken. Hierdoor kan kleurverschil ontstaan tussen de ene levering en de andere levering. Dit kan niet als Gebrek beschouwd worden, de daadwerkelijke kleuren van drukwerk kunnen altijd afwijken ten opzichte van eerdere leveringen, andere pagina’s of digitale bestanden.
Artikel 19: Levering, risico-overgang en emballage
 1. Levering van Producten geschiedt af magazijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien DCMNT de Producten bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij DCMNT laatst bekende door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
 3. Indien DCMNT voor levering/verzending van de Producten zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. DCMNT brengt steeds alle daarmee samenhangende kosten, zoals transportkosten, verzekeringskosten, verpakkingskosten, rembourskosten, afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening.
 4. De Wederpartij dient de Producten direct na het gereedkomen, of aflevertermijn af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen.
 5. Indien de Producten na het gereedkomen of na het verstrijken van de aflevertermijn niet zijn afgenomen, worden de Producten (indien de opslagmogelijkheden dit toelaten) voor rekening en risico van de Wederpartij door DCMNT opgeslagen. Bij niet tijdige afname verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de Prijs en is DCMNT gerechtigd na een periode van drie (3) dagen na het verstrijken van de aflevertermijn de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de DCMNT op schadevergoeding en onverminderd het recht van DCMNT om tot verkoop of verhuur van de Producten aan derden over te gaan. De schade die DCMNT bij doorverkoop of verhuur lijdt, zoals omzetverlies, bedraagt tenminste de totale Prijs.
 6. Indien de Wederpartij weigert de Producten in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van DCMNT, inclusief kosten van transport en opslag, op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Ingeval van export naar het buitenland dient betaling voorafgaand aan de levering door DCMNT te zijn ontvangen.
 8. De Wederpartij garandeert dat indien voor de export van de Producten naar het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan de Wederpartij voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.
 9. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze Producten aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk zijn geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derde zijn gebracht c.q. op het moment dat de Producten gereed liggen voor levering, één en ander nadat de Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
Artikel 20: Klachtplicht
 1. De Wederpartij is verplicht om alle geleverde Producten terstond na levering te inspecteren op zichtbare Gebreken. Zichtbare Gebreken dienen direct, althans in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur na op- of aflevering schriftelijk te worden gemeld.
 2. Onzichtbare Gebreken dient de Wederpartij binnen veertien (14) dagen nadat hij het Gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan DCMNT te melden.
 3. Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het Gebrek te bevatten, zodat DCMNT in staat is adequaat te reageren.
 4. Na het verloop van de in artikel 20.1 en 20.2 vermelde termijnen kan de Wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
 5. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige klacht: afwijkingen in kleur, specificatie, gewicht en maat van minder dan 10%; de in de Aanbieding, op de internetsite of in de prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten.
 6. Een klacht laat de (overige) verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst onverlet, zoals maar niet uitsluitend de plicht tot afname en betaling van het Product.
 7. Beschadigingen aan de verpakking c.q. Product dienen bij aflevering op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en binnen 24 uur schriftelijk aan DCMNT te worden gemeld.
 8. Indien een klacht door DCMNT gegrond worden bevonden, zal DCMNT (naar haar keuze) zorgdragen voor vervanging van het Product of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van het gebrekkige Product.
Artikel 21: Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van DCMNT jegens de Wederpartij voor de levering van Producten is beperkt tot hetgeen in artikel 10 van deze Voorwaarden is bepaald. In aanvulling op hetgeen in dat artikel is bepaald, geldt ten aanzien van de levering van Producten dat DCMNT nimmer aansprakelijk is voor:
  – schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen of materialen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de Overeenkomst;
  – schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik van de geleverde Producten door de Wederpartij of een derde.
 2. De Wederpartij vrijwaart DCMNT in ieder geval voor Producten die op basis van specificaties van de Wederpartij zijn geproduceerd.
 3. Indien een derde de Wederpartij aansprakelijk stelt in verband met een van DCMNT afkomstig Product, dient de Wederpartij DCMNT daarvan op straffe van verval van recht, onverwijld, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen, in kennis te stellen.
Artikel 22: Annulering
 1. In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in artikel 11 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden geldt dat annulering door de Wederpartij van een met DCMNT gesloten Overeenkomst met betrekking tot Producten die specifiek op bestelling van de Wederpartij en/of overeenkomstig specificaties van de Wederpartij zijn ingekocht en/of geproduceerd, al dan niet be- of verwerkt, niet kunnen worden geannuleerd. De Wederpartij is gehouden deze Producten af te nemen en de verkoopprijs aan DCMNT te voldoen.
 2. Indien een Product (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt de Wederpartij van DCMNT uiterlijk een maand na de totstandkoming van de Overeenkomst dienaangaande hierover bericht. De Wederpartij kan in dat geval kosteloos de koop van het Product annuleren. Indien de Wederpartij reeds het Product aan DCMNT heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan de Wederpartij zorg gedragen of vindt verrekening plaats.

Afdeling III: Leveren van diensten

A) Algemene bepalingen

Artikel 29: Uitvoering, aanvang, uitstel
 1. DCMNT zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Door DCMNT verrichte Diensten richten zich uitdrukkelijk alleen tot de Wederpartij en niet tot bij de Wederpartij betrokken derden.
 2. De uitvoering van de Dienst geschiedt op basis van door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. De Wederpartij is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. DCMNT is niet aansprakelijk voor fouten in de naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen.
 3. Indien de Wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de Dienst zelf uitvoert, is de Wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 4. Indien de Wederpartij niet of niet tijdig conform artikel 29.3 de gegevens, informatie en goedkeuringen aan DCMNT verstrekt die de voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, of niet of niet tijdig voldoet aan hetgeen in het vorige lid van dit artikel is bepaald, heeft DCMNT het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 5. Als aanvangsdatum van de uitvoering van de Dienst zal worden aangemerkt de datum die in de Overeenkomst is vastgesteld. Is tussen partijen geen aanvangsdatum vastgesteld dan geldt als datum van aanvang de dag waarop DCMNT is aangevangen met haar werkzaamheden.
 6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan DCMNT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot het over de uitvoeringstijd bepaalde, wordt de uitvoeringstijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van DCMNT ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Wederpartij aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, overmacht, wijziging in de Overeenkomst.
 8. In geval van vertraging/overschrijding van de uitvoeringstijd is DCMNT nimmer schadeplichtig jegens de Wederpartij.
 9. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de Dienst wordt vertraagd door factoren waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor DCMNT voortvloeiende schade en kosten door de Wederpartij te worden vergoed.
 10. Behoudens grove schuld en/of opzet van tot de bedrijfsleiding van DCMNT behorende leidinggevenden, geeft overschrijding van de uitvoeringstijd de Wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Overschrijding van de uitvoeringstijd, door welke oorzaak ook, geeft de Wederpartij niet het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 30: Verplichtingen van de Wederpartij
  1. In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 6 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden is de Wederpartij is gehouden de plaats waar de Dienst dient te worden uitgevoerd in zodanige staat te brengen en te houden dat de Dienst kan worden uitgevoerd, één en ander ter beoordeling van DCMNT. In dat kader zorgt de Wederpartij er -voor eigen rekening en risico- voor dat DCMNT, voor zover noodzakelijk, in ieder geval tijdig kan beschikken over:
   • schone en vrij toegankelijke ruimten waar de Dienst moet worden uitgevoerd;
   • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
   • aansluitmogelijkheden voor apparatuur;
   • tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen.
  2. De Wederpartij zorgt zelf voor:
   • het verwijderen van obstakels die de uitvoering van de Dienst beïnvloeden;
   • afdoende veiligheidsmaatregelen bij de uitvoering van de Dienst.
  3. Indien en voor zover onder de Dienst werkzaamheden vallen die door omstandigheden, die niet aan DCMNT zijn toe te rekenen, binnen het kader van de betreffende Dienst niet uitvoerbaar zijn, is de Wederpartij de volledige overeengekomen Prijs aan DCMNT verschuldigd.
Artikel 31: Wijziging van de Overeenkomst, meer- en minderwerk
 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, is DCMNT gerechtigd eenzijdig de Overeenkomst te wijzigen. DCMNT zal de Wederpartij daarvan zo veel mogelijk vooraf opgave doen.
 2. Indien DCMNT overeenkomstig het vorige lid de Overeenkomst aanpast, dan is zij gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Wederpartij bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de aanpassing opgegeven prijs. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van DCMNT op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen, te annuleren of te ontbinden.
 3. DCMNT is, naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel en naar eigen keuze van DCMNT tevens gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien zou blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen. In dat geval is de Wederpartij gehouden de tot dat moment door DCMNT verrichte werkzaamheden te vergoeden.
 4. Indien DCMNT voor een wijziging in de Overeenkomst nieuwe tekeningen, plannen, berekeningen etc. moet maken, zal DCMNT de hieraan verbonden kosten bij de Wederpartij in rekening brengen.
Artikel 32: Oplevering, klachtplicht
 1. De Wederpartij is gehouden de verrichte Dienst terstond na (op)levering te inspecteren. Binnen vijf (5) dagen na inspectie wordt door de Wederpartij aan DCMNT schriftelijk medegedeeld of de verrichte Dienst Gebreken heeft of wordt goedgekeurd. Onthoudt de Wederpartij zijn goedkeuring, dan vermeldt hij de Gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt de Dienst goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan DCMNT verzonden.
 2. Wordt niet binnen vijf (5) dagen na de inspectie een schriftelijke mededeling gedaan als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan wordt de Dienst geacht te zijn goedgekeurd. De Dienst wordt voorts geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
 3. Kleine Gebreken die binnen een termijn van een (1) maand na de inspectie van de Dienst kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. DCMNT zal de in dit lid genoemde Gebreken zo spoedig mogelijk herstellen.

B) Aanvullende bepalingen ten aanzien van specifieke Diensten

Artikel 33: Installatie
 1. De installatiewerkzaamheden worden te allen tijde geoffreerd en in de Overeenkomst opgenomen op basis van voorcalculatie, tenzij DCMNT schriftelijk anders meldt.
 2. Onder installatiewerkzaamheden worden verstaan, alle activiteiten die door Medewerkers moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de Wederpartij om te bewerkstelligen dat Producten op deugdelijke en goede wijze conform de Overeenkomst worden geïnstalleerd.
 3. Mocht blijken dat na het sluiten van de Overeenkomst er toch nog aanvullende voorzieningen nodig zijn om tot een deugdelijke installatie te komen, zal de Wederpartij haar medewerking verlenen om deze aanvullende voorzieningen te realiseren. Het aanbrengen van deze voorzieningen door DCMNT kwalificeert als meerwerk voor de Wederpartij, welk meerwerk de Wederpartij op voorhand als zodanig aanvaardt.
Artikel 34: Detachering van een Medewerker
 1. De Prijs voor het inhuren van een Medewerker wordt op basis van nacalculatie tegen een vast uurtarief bij de Wederpartij in rekening gebracht.
 2. Het is slechts mogelijk om een Medewerker in te huren voor één of meerdere periode(n) van vier aaneengesloten uren. Ook wanneer de Medewerker in een periode van vier uren minder dan vier uren werkt is DCMNT gerechtigd vier uur bij de Wederpartij in rekening te brengen.
 3. De Medewerker zal de opdrachten van de Wederpartij naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van de Wederpartij uitvoeren.
 4. De Medewerker zal de door de Wederpartij in redelijkheid gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 5. Indien over de uitvoering van de opdracht tussen de Wederpartij en Medewerker verschil van mening bestaat of de Medewerker zich ziek meldt, dan dient de Wederpartij dit direct aan DCMNT te melden. Indien nodig zal DCMNT voor een vervanger zorg dragen.
 6. De Wederpartij mag de Medewerker op zijn beurt nimmer ter beschikking stellen aan derden. Dit verbod geldt eveneens voor een derde waarmee de Wederpartij in een groep is verbonden, dan wel in het geval dat de derde een moeder- of dochtermaatschappij is van de Wederpartij.
 7. Overeenkomstig artikel 7:658 BW is de Wederpartij verplicht de veiligheid van de Medewerker te waarborgen en te voorkomen dat de Medewerker op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient de Wederpartij alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker, is de Wederpartij gehouden alle door de Medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de Medewerker overlijdt, wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden.
 8. Indien de Medewerker schade lijdt, doordat bij de uitvoering van de opdracht een aan de Medewerker toebehorende zaak wordt beschadigd of teniet gaat, is de Wederpartij gehouden de Medewerker volledig schadeloos te stellen, inclusief de door de Medewerker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 9. Aansprakelijkheid van DCMNT voor schade, veroorzaakt door de Medewerker aan de Wederpartij of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien DCMNT toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de Medewerker veroorzaakt, vrijwaart de Wederpartij DCMNT voor die aansprakelijkheid.
 10. De Wederpartij is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid en eventuele vrijwaringen van DCMNT op grond van dit artikel. De Wederpartij is verplicht om de verzekeringspolis op eerste verzoek van DCMNT aan haar ter beschikking te stellen.
 11. DCMNT is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de Medewerker aangegane of ontstane verbintenissen met de Wederpartij of derden. De Wederpartij vrijwaart DCMNT voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van DCMNT als de werkgever van de Medewerker.
 12. De Wederpartij is niet bevoegd, zonder schriftelijke instemming van DCMNT, een arbeidsverhouding met een Medewerker aan te gaan, tijdens en binnen 1 jaar na afloop van de detachering.
 13. Indien de Wederpartij, zonder instemming van DCMNT, een (al dan niet) rechtstreekse arbeidsverhouding met een Medewerker aangaat, is de Wederpartij een vergoeding van tenminste zesmaal het bruto maandsalaris van de Medewerker, op basis van een 40-urige werkweek, aan DCMNT verschuldigd. Daarnaast is de Wederpartij verplicht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen bestaande Overeenkomst geheel na te komen.

Deze Voorwaarden zijn niet gedeponeerd.

Menu